Odběr novinek [Newsletter]

Kanál RSS

Nebyl přidán žádný RSS kanál

obchodní podmínky

 

obchodní společnosti

Anyx s.r.o.

se sídlem Ringhofferova 115/1, Praha 5

identifikační číslo: 28788885

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 166557

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.vampiric.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Anyx s.r.o., se sídlem Ringhofferova 115/1, 15521 Praha 5, identifikační číslo: 28788885, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 166557 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „objednávka“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.vampiric.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.vampiric.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

uživatelský účet

1.4.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

1.5.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

1.6.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

1.7.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

1.8.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

1.9.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

uzavření kupní smlouvy(dále společně jen jako „objednávka“)

1.10.  Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a bez nákladů na doručení (doprava, balné). Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

1.11.  Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

1.12.  Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

- nákladech spojených s dodáním zboží.

1.13.  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

1.14.  Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky telefonicky, nad částku 8000,-Kč

1.15.  Minimální hodnota objednávky musí činit 200,-Kč(bez nákladů na dopravu)

1.16.  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením objednávky prodávajícímu. Kopie této objednávky bude zaslána kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

1.17.  Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

1.18.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

1.19.     V případě, že budete mít z jakýchkoliv důvodů zájem o stornovaní vaší objednávky, můžete nás s tímto požadavkem kontaktovat na e-mail info@vampiric.cz. V případě, že bude objednávka zrušena z naší strany, budete na tuto skutečnost upozorněn e-mailovou zprávou.

cena zboží a Platební podmínky

1.20.  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle objednávky může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese:

Anyx s.r.o., Ringhofferova 115/1, Praha 5

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2100367992/2010, v případě platby ze Slovenska je číslo účtu: 2900496581/8330, vedený u společnosti Fio banka (dále jen „účet prodávajícího“);

1.21.  Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno jinak. Pokud není vyřízena vaše objednávka najednou, platíte pouze první zásilku, další zboží, které jsme např. neměli momentálně skladem, zasíláme již bez poštovného. Zboží si lze vyzvednout na výdejním místě: Anyx s.r.o., Ringhofferova 115/1, Praha 5, pak poštovné neplatíte.

1.22.  V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná okamžitě po objednání zboží.

1.23.  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

1.24.  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

1.25.  Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

odstoupení od objednávky, výměna zboží

1.26.  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od objednávky na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.25 či o jiný případ, kdy nelze od objednávky odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od objednávky odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Kupující musí prodávajícímu zboží a originál faktury DORUČIT nejpozději do 14 dní od vyzvednutí z pošty. (nutno doložit potvrzením od České pošty, které je vám na vaši žádost pošta povinna vydat při předání zásilky).

- Pokud kupující chce vrátit peníze: pošle zakoupené zboží na adresu prodávajícího,v zásilce musí být originál paragonu (faktury).

- Pokud místo vrácení peněz kupující žádá výměnu zboží za jiné zboží: pošle zakoupené zboží na adresu prodávajícího, v zásilce musí být originál paragonu (faktury) a dopis, ve kterém zákazník napíše, že chce výměnu zakoupeného zboží a uvede (kód produktu, velikost) zboží které požaduje. V případě nižší hodnoty nového zboží bude tento rozdíl vyplacen na bankovní účet (nutno uvést číslo účtu do dopisu), v případě vyšší hodnoty zboží bude toto zboží odesláno na dobírku, která bude činit rozdíl těchto hodnot.

- Pokud kupující žádá výměnu velikosti: musí být ve vrácené zásilce vložena KOPIE paragonu(faktury) a dopis, ve kterém zákazník napíše, jakou velikost požaduje.

1.27.  V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.26 obchodních podmínek se objednávka od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, nenošené a neprané a, je-li to možné, v původním obalu.

1.28.  Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží prodávajícímu, je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

1.29.  V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.26 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na vrácení zboží prodávajícímu) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 1.28 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

1.30.  Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

přeprava a dodání zboží

1.31.  Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v objednávce stanoveno jinak.

1.32.  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

1.33.  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

1.34.  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

1.35.     Dodání zboží je 1-3 pracovní dny - jedná se o zboží, které je skladem. Jeho expedice probíhá od jednoho do tří pracovních dnů od zadání vaší objednávky.

1.36.      Dodání zboží je 2-8 týdnů v některých případech i delší - jedná se o zboží, které je na náš trh dováženo ze zahraničí, nebo nejsou u žádného z dodavatelů v současné době skladem dostatečné zásoby. Pro obstarání zboží pro vaši objednávku budeme potřebovat více času.

1.37.  Na Slovensko zasíláme za těchto podmínek

- poštovné účtujeme ve výši 250,-Kč

- nákup musí činit minimálně 1000,-Kč (bez poštovného)

- při dobírce na Slovensko platíte v hotovosti na vaší poště, jako u normální dobírky v EUR, avšak zaplatíte cenu zboží přepočtenou z Českých Korun podle aktuálního kurzu ČNB.

 

 

odpovědnost za vady, Záruka

1.38.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

1.39.  Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s objednávkou, zejména, že je bez vad. Shodou s objednávkou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí, nebo pro který se věc obvykle používá.

1.40.  Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s objednávkou po převzetí věci v záruční době (záruka).

1.41.  Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

1.42.  Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny

1.43.  Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím a činí 2 roky.

1.44.  Podmínky záruky:

1. Nenoste šperky při výkonu těžkých prací, v prašném prostředí s agresivními výpary
2. Šperky s kameny, perlami a sklodoplňky nemáčejte v horké vodě a v saponátech
3. Stříbrné a cínové šperky reagují na nejrůznější chemické prostředky svým zčernáním (oxidací), a proto je vždy odkládejte při praní, mytí nádobí, koupeli apod. U některých z vás může dojít ke zčernání šperku vlivem agresivního potu, proto doporučujeme šperky při větší fyzické zátěži odkládat.
4. Neodkládejte šperky do blízkosti věcí obsahujících síru (lepidla, guma, lepenka, atd.)
5. Šperky odkládejte do šperkovnic k tomuto účelu určených; při dlouhodobém odložení šperku jej uložte do uzavíratelného PVC sáčku
6. U plochých, lisovaných, pevných a broušených řetízků a náramků se vyvarujte ostrého pohybu, zvláště pak buďte opatrní při rozevírání a svírání náramků - na zlomení vlivem této činnosti se nevztahuje záruka! Na spaní a při sportu vždy šperky odkládejte.
7. Šperky čistěte jen prostředky k tomuto účelu určeným (vata, hadříky, čistič stříbra atd.)
8. Vždy se informujte na způsob zacházení se šperkem a oblečením u našeho obsluhujícího personálu.
9. Trička s potiskem perte max. na 40°C
10. Na šperky poskytujeme záruku 24 měsíců ode dne prodeje. Záruka se vztahuje na vady výrobní, či vady materiálu. Nevztahuje se však na vady způsobené nevhodným a neodborným zacházením, mechanickými vlivy. Nevztahuje se na zčernání stříbrného a cínového šperku, na oxidaci zlata, na otěr zlacení stříbrného šperku, na otěr stříbření cínového šperku, na přetržení řetízků a náramků a na vypadání kamenů.

další práva a povinnosti smluvních stran

1.45.  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

1.46.  Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

1.47.  Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

1.48.  Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

1.49.  Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR).

1.50.  Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.51.  Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z objednávky a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.

1.52.  Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

1.53.  Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

1.54.  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.55.  Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na elektronickou adresu prodávajícího.

1.56.  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Doručování

1.57.  Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s objednávkou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

1.58.  Zpráva je doručena:

  • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
  • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

záverečná ustanovení

1.59.  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

1.60.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky objednávky či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

1.61.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Anyx s.r.o., Ringhofferova 115/1, 15521 Praha 5, adresa elektronické pošty info@vampiric.cz, telefon +420 739 202 531, +420 732 423 158

 


Napište nám

Naše zákaznícka linka je k dispozici od 9:00 do 17:00

Telefon:+420 739 202 531, +420 723 423 158

Kontakt na naši zákaznickou linku